Regulamin

REGULAMIN WILLI SŁONECZNA

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Słoneczna.

3. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju Obiektu, a także możliwy do otrzymania w recepcji oraz dostępny na stronie internetowej: https://willasloneczna.com/

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

3. Życzenie przedłużenia doby/pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji niezwłocznie. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia doby / pobytu w miarę dostępności pokoi.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekt nie zwraca opłaty
za niewykorzystane, a opłacone noclegi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W sytuacji, kiedy Gość odmówi okazania dokumentu Recepcjonista, ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby niezameldowane, odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu Obiektu lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w Obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości albo funkcjonowanie Obiektu.

§4 OBOWIĄZKI OBIEKTU

1. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom profesjonalną i uprzejmą obsługę.

2. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo pobytu Gościa, w tym zachowanie tajemnicy informacji o nim.

3. Obsługa obiektu zapewnia sprzątanie pokoju (w tym wymianę ręczników i pościeli) 1 raz
w tygodniu oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

4. Obsługa obiektu w miarę posiadanych możliwości ma obowiązek zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

5. Obiekt wydaje gościom jeden komplet kluczy do pokoju.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość obiektu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu.

2. Na terenie Obiektu dzieci w wieku do 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztów na podstawie przedstawionej mu faktury za zakup lub naprawę uszkodzonego przedmiotu czy urządzenia.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić czy jest
on zamknięty, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie okien.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie klucza.

7. Obiekt wydaje gościom jeden komplet kluczy do pokoju, który  goście zobowiązani są zwrócić obsłudze w dniu wyjazdu. W przypadku zgubienia kompletu kluczy Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł (jest to koszt wymiany i zakupu zamku).

8. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem pokoju (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty pokój.

9. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w pokoju należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie pokoju zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.

10. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

11. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. W dniu wyjazdu obsługa sprawdza stan pokoju w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze pokoju będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

2. Obsługa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść
do pokoju w celu ich napraw podczas nieobecności gości.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa (motoru, motoroweru, roweru, itp.) oraz przedmiotów w nim pozostawionych.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi obsługa obiektu ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, piecyków i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju oraz obiektu.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 3 miesiące od daty wyjazdu Gościa, a po upływie tego okresu przejdą na własność Obiektu.

4. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.

5. We wszystkich pokojach i budynkach Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

5. W Obiekcie nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności
i bezpieczeństwa korzystania.

6. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez “Grupa Fr3” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Straszewskiego 2/9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.